Catàleg de recanvis

EL SISTEMA DE GESTIÓ

UNISTRAL RECAMBIOS té com a missió assegurar la disponibilitat dels recanvis i proporcionar informació tècnica dels productes comencialitzats o fabricats pel grup Fluidra, estableix una política de Sistema de gestió enfocada a oferir productes que satisfacin plenament les necessitats dels seus clients i complir les expectatives dels usuaris dels seus productes establint, per a tal fi, relacions mútuament beneficioses amb els seus col·laboradors comercials i els seus proveïdors.

Abast: Distribució i venda de recanvis per a equips de piscina i tractament d'aigua.

La política del Sistema de gestió implica a tots els treballadors de l'organització. Gerència n'assumeix el lideratge motivant al personal per la seva implicació, orientant els seus esforços cap a la planificació i la prevenció i proporcionant els recursos necessaris perquè els objectius siguin realitzables.

UNISTRAL RECAMBIOS fixa com a objectiu prioritari la millora contínua, mitjançant una gestió òptima dels recursos tècnics i humans. Aquesta millora contribueix a:

  • Satisfer els requisits i les expectatives dels nostres clients, mitjançant la millora contínua i objectius de qualitat realitzant plans per a la seva consecució.

  • Identificar, avaluar i gestionar els riscos a tots els nivells de la companyia pel que fa a la qualitat, mitjançant controls, indicadors i revisions de processos que permetin anticipar-se als accidents i incidents.

  • Afavorir un alt nivell participatiu entre els empleats, implicant tot el personal en la consecució dels objectius i proporcionant condicions adequades de treball en tots els entorns de l'empresa i garantint un bon ambient de treball.

  • Establir i complir els objectius establerts per la pròpia organització i el grup Fluidra, al qual pertany.

  • Compromís amb la societat i ètica professional complint la legislació vigent i garantint els requisits legals del client.

Per assolir aquests objectius, s'estableix a UNISTRAL RECAMBIOS a una Gestió Basada en Processos (GBP) com a base de treball de l'organització.

La Política, és revisada periòdicament per garantir la seva adequació, així mateix també és comunicada a tota l'organització i parts interessades, per garantir la seva aplicació.

 

Necessita ajuda?

Necessita ajuda per trobar el recanvi que està buscant? Contacti amb el seu Proveïdor Oficial de FLUIDRA.